Tutup Tetingkap Cetak

 
GoDaddy
Perjanjian Perkhidmatan Terma Universal

13 Mei 2016

SILA BACA UNIVERSAL TERMA PERJANJIAN PERKHIDMATAN DENGAN TELITI, KERANA IA MENGANDUNGI MAKLUMAT PENTING MENGENAI HAK PERUNDANGAN DAN REMEDI.

1. GAMBARAN KESELURUHAN

Terma Universal Perjanjian Perkhidmatan (ini “ Perjanjian ”) dimeterai oleh dan antara GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") dan anda, dan dibuat berkuat kuasa pada tarikh penggunaan tapak web ini ("tapak" ) atau tarikh penerimaan elektronik.  Perjanjian ini menetapkan terma-terma am dan syarat penggunaan   tapak  dan produk dan perkhidmatan yang dibeli atau akses menerusi ini  tapak (secara individu dan secara kolektif, “ Perkhidmatan”), dan adalah sebagai tambahan kepada (bukan sebagai ganti) apa-apa terma dan syarat-syarat tertentu yang dikenakan kepada Perkhidmatan tertentu.

Sama ada anda hanya melayari atau menggunakan tapak web ini atau membeli Perkhidmatan, penggunaan tapak ini dan  penerimaan elektronik anda bagi Perjanjian ini menandakan bahawa anda telah membaca, memahami, mengakui dan bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini, bersama-sama dengan polisi-polisi berikut dan perjanjian produk berkenaan, yang digabungkan di sini dengan merujuk:

Perjanjian

Perjanjian Keahlian Lelongan Perjanjian Perkhidmatan Parkir Tunai® Perubahan bagi Perjanjian Pendaftaran
Perjanjian Program Affiliate Langsung Perjanjian Perkhidmatan Belian Domain Perjanjian Penilaian Nama Domain
Perjanjian Proksi Nama Domain Perjanjian Pendaftaran Nama Domain Perjanjian Pindahan Nama Domain
Perjanjian Pengehosan Perjanjian Aplikasi Pemasaran

Perjanjian Perkhidmatan Penyimpanan Buku Dalam Talian

Perjanjian Perkhidmatan Pemasaran E-mel Perjanjian Perkhidmatan Pro Gedung Dalam Talian/Troli Beli-Belah Pantas
Perjanjian Penjual Semula Perjanjian Perkhidmatan web Profesional Perjanjian Perkhidmatan Pembina tapak Web
Perjanjian Perlindungan tapak Web Perjanjian Perkhidmatan Ruang Kerja Perjanjian Perkhidmatan Dapat Ditemui
Terma bagi Kegunaan Microsoft Office Perjanjian Perkhidmatan Penyulitan E-mel Perjanjian Pengarkiban E-mel

 

Polisi

Polisi Persendirian Tip Peguam Polisi Sepina Pertikaian pada Borang Pindahan Keluar
Polisi Penyelesaian Pertikaian Nama Domain Seragam Tanggungjawab dan Hak Pendaftar ICANN Polisi Penyelesaian Pertikaian Pindahan Pendaftar ICANN
Pelanggaran Hak cipta Tanda dagangan Garis Panduan dan Kebenaran Jenama Notis Paten
Dasar Bayaran Balik    

 

Terma “kita”, “kami” atau “kepunyaan kami” harus rujuk kepada GoDaddy.  Terma “anda”, “kepunyaan anda”, “Pengguna” atau “pelanggan” harus rujuk kepada sebarang individu atau entiti yang menerima Perjanjian ini, mempunyai akses kepada akaun anda atau yang menggunakan Perkhidmatan.  Tiada apa-apa di dalam Perjanjian ini hendaklah disifatkan sebagai memberi apa-apa hak atau faedah pihak ketiga.

GoDaddy boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menukar atau mengubah suai Perjanjian ini, dan mana-mana polisi atau perjanjian yang digabungkan dalam ini, pada bila-bila masa, dan perubahan atau pengubahsuaian tersebut akan berkuat kuasa serta-merta apabila menghantar kepada tapak ini.  Penggunaan anda terhadap tapak ini atau Perkhidmatan selepas perubahan atau pengubahsuaian itu telah dibuat akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap Perjanjian ini sebagaimana yang dipinda terakhir.  Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini sebagai terakhir disemak semula, jangan gunakan (atau terus menggunakan) tapak ini atau Perkhidmatan.  Di samping itu, GoDaddy kadang-kadang boleh memberitahu anda tentang perubahan atau pengubahsuaian kepada Perjanjian ini melalui e-mel.  Oleh itu, adalah sangat penting bahawa anda memastikan akaun pembeli anda (“Akaun”) maklumat semasa.  GoDaddy anggapan tiafa liabiliti atau bertanggungjawab terhadap kegagalan anda untuk menerima pemberitahuan e-mel jika keputusan kegagalan itu dari alamat e-mel yang tidak tepat.

2. KELAYAKAN; KEBENARAN

tapak dan Perkhidmatan ini yang disediakan hanya untuk Pengguna yang boleh membentuk kontrak yang mengikat secara undang-undang di bawah undang-undang.  Dengan menggunakan tapak ini atau Perkhidmatan, anda mewakili dan menjamin bahawa anda adalah (i) sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun,   (ii) jika tidak diiktiraf sebagai mampu untuk membentuk kontrak yang mengikat secara undang-undang di bawah undang-undang, dan (iii ) tidak seorang yang disekat daripada membeli atau menerima perkhidmatan ini terdapat di bawah undang-undang Amerika Syarikat atau bidang kuasa lain yang boleh digunapakai.

Jika anda sedang memasuki ke dalam Perjanjian ini bagi pihak entiti korporat, anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai kuasa undang-undang untuk mengikat entiti korporat seperti kepada terma dan syarat yang terkandung di dalam Perjanjian ini, di mana istilah "anda", "anda "," Pengguna "atau" pelanggan "hendaklah merujuk kepada entiti korporat tersebut.  Jika, selepas penerimaan elektronik anda Perjanjian ini, GoDaddy mendapati bahawa anda tidak mempunyai kuasa undang-undang untuk mengikat entiti korporat tersebut, anda akan secara peribadi bertanggungjawab bagi obligasi yang terkandung di dalam Perjanjian ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, obligasi pembayaran. GoDaddy tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kebergantungGoDaddy kepada apa-apa arahan, notis, dokumen atau komunikasi dengan munasabahnya oleh GoDaddy sebagai tulen dan berasal dari wakil yang diberi kuasa entiti korporat anda. Jika terdapat keraguan munasabah mengenai kesahihan apa-apa arahan, notis, dokumen atau komunikasi, GoDaddy berhak (tetapi tidak mengambil sebarang tanggungjawab) menghendaki pengesahan tambahan daripada anda.  Anda selanjutnya bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat Perjanjian ini bagi transaksi yang dibuat oleh anda, sesiapa yang bertindak sebagai ejen dan sesiapa anda yang menggunakan akaun anda atau Perkhidmatan, sama ada atau tidak dibenarkan oleh anda.

3. AKAUN; PEMINDAHAN DATA DI LUAR NEGARA

Akaun.  Untuk mengakses beberapa ciri-ciri daripada tapak web ini atau menggunakan sebahagian daripada Perkhidmatan ini, anda akan perlu untuk membuat akaun. Anda mewakili dan menjamin kepada GoDaddy bahawa semua maklumat yang anda serahkan apabila anda membuat Akaun anda adalah tepat, terkini dan lengkap, dan bahawa anda akan menyimpan maklumat Akaun anda tepat, terkini dan lengkap.  Jika GoDaddy mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa maklumat Akaun anda tidak benar, tidak tepat, lapuk atau tidak lengkap, GoDaddy berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menggantung atau menamatkan Akaun anda.  Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas aktiviti yang berlaku pada Akaun anda, sama ada dibenarkan oleh anda atau tidak, dan anda mesti menyimpan maklumat Akaun anda selamat, termasuk tanpa had/login, kata laluan, Kaedah Pembayaran nombor pelanggan anda (seperti yang ditakrifkan di bawah) dan PIN pembeli.  Untuk tujuan keselamatan, GoDaddy menyarankan agar anda menukar kata laluan dan PIN pembeli sekurang-kurangnya sekali setiap enam (6) bulan bagi setiap Akaun.  Anda mesti memberitahu GoDaddy serta-merta tentang sebarang pelanggaran keselamatan atau penggunaan tanpa kebenaran Akaun anda. GoDaddy tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang ditanggung akibat apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan Akaun anda. Anda, bagaimanapun, boleh bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan GoDaddy atau orang lain menanggung disebabkan oleh Akaun anda, sama ada disebabkan oleh anda, atau oleh orang yang diberi kuasa, atau oleh orang yang tidak dibenarkan.

Pemindahan Data Luar Negara.  Jika anda melawat tapak ini dari negara selain daripada negara di mana pelayan kami berada, komunikasi anda dengan kami boleh mengakibatkan pemindahan maklumat (termasuk maklumat Akaun anda) merentasi sempadan antarabangsa.  Dengan melawat tapak web ini dan berkomunikasi secara elektronik dengan kami, anda bersetuju dengan pemindahan tersebut.

4. PENYEDIAAN tapak WEB/PERKHIDMATAN

Tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini dan polisi dan prosedur lain, kami akan menggunakan secara komersial usaha yang munasabah untuk cuba untuk menyediakan tapak ini dan Serviceson dua puluh empat (24) jam sehari, tujuh (7) hari setiap minggu. Anda mengakui dan bersetuju bahawa dari semasa ke semasa tapak ini boleh menjadi tidak boleh diakses atau tidak beroperasi untuk apa-apa sebab termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerosakan kelengkapan; penyelenggaraan berkala, pembaikan atau penggantian yang kita lakukan dari semasa ke semasa; atau menyebabkan di luar kawalan kami atau yang tidak boleh diteka secara munasabah termasuk, tetapi tidak terhad kepada, gangguan atau kegagalan telekomunikasi atau pautan penghantaran digital, serangan rangkaian bermusuhan, kesesakan rangkaian atau kegagalan lain. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak mempunyai kawalan ke atas adanya tapak ini atau Perkhidmatan tersebut secara berterusan atau tanpa gangguan, dan kami tidak menanggung sebarang liabiliti kepada anda atau mana-mana pihak lain yang berkenaan dengannya.

Dari masa ke semasa, GoDaddy boleh menawarkan perkhidmatan baru (perkhidmatan pratonton terhad atau ciri-ciri baru kepada Perkhidmatan yang sedia ada) dalam versi pra keluaran. Perkhidmatan baru, ciri-ciri baru kepada Perkhidmatan yang sedia ada atau perkhidmatan pratonton terhad hendaklah dikenali, secara individu dan secara kolektif, sebagai “Perkhidmatan Beta”. Jika anda memilih untuk menggunakan mana-mana Perkhidmatan Beta, maka penggunaan anda terhadap Perkhidmatan Beta adalah tertakluk kepada terma dan syarat berikut: (i) Anda mengakui dan bersetuju bahawa Perkhidmatan Beta adalah versi pra keluaran dan mungkin tidak berfungsi dengan betul; (ii) Anda mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan Beta mungkin mendedahkan anda kepada risiko luar biasa kegagalan operasi; (iii) Perkhidmatan Beta disediakan seperti sedia ada, jadi kami tidak menyarankan menggunakan mereka dalam pengeluaran atau misi persekitaran yang kritikal; (iv) GoDaddy berhak untuk mengubah, menukar, atau memberhentikan apa-apa aspek Perkhidmatan Beta pada bila-bila masa; (v) Versi dikeluarkan secara komersial bagi Perkhidmatan Beta mungkin berubah dengan ketara, dan program-program yang menggunakan atau menjalankan dengan Perkhidmatan Beta tidak boleh bekerja dengan versi dikeluarkan secara komersial atau keluaran yang berikutnya; (vi) GoDaddy boleh mengehadkan ketersediaan masa sokongan perkhidmatan pelanggan berdedikasi untuk menyokong Perkhidmatan Beta; (vii) Anda mengakui dan bersetuju untuk memberi maklum balas segera mengenai pengatapak anda dengan Perkhidmatan Beta dalam bentuk yang munasabah diminta oleh kami, termasuk maklumat yang diperlukan untuk membolehkan kita untuk membuat salinan kesilapan atau masalah yang anda alami. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami boleh menggunakan maklum balas anda untuk sebarang tujuan, termasuk tujuan pembangunan produk. Atas permintaan kami, anda akan menyediakan kami dengan komen bahawa kami boleh menggunakan umum untuk bahan-bahan media dan pemasaran cagaran. Sebarang harta intelektual yang wujud dalam maklum balas anda atau yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan oleh anda Beta hendaklah dimiliki secara eksklusif oleh GoDaddy; (viii) Anda mengakui dan bersetuju bahawa semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Perkhidmatan Beta, termasuk pengatapak anda dengan dan pendapat mengenai Perkhidmatan Beta, adalah sulit dan tidak boleh didedahkan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk sebarang tujuan selain daripada memberikan maklum balas kepada GoDaddy; (ix) Perkhidmatan Beta disediakan “ sepertimana”, “ kerana tersedia”, dan “ dengan semua kesalahan”.   Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, GoDaddy menafikan sebarang dan semua jaminan, berkanun, nyata atau tersirat, berkenaan dengan Perkhidmatan Beta termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana jaminan tersirat mengenai hakmilik, kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran.

Sebagai tambahan kepada perkhidmatan percuma kami, seperti yang dinyatakan di sini , GoDaddy menawarkan perkhidmatan sokongan berbayar:

 • Mulakan - Pengehosan:   sehingga 30  minit dengan wakil sokongan untuk membantu dengan menyediakan pengehosan  akaun berikutnya mendapat panduan permulaan. Perkhidmatan ini tersedia untuk cPanel, Plesk, dan WordPress Terurus.
 • Migrasi tapak Web: GoDaddy akan membantu pelanggan dengan menggerakan tapak web pelanggan dari hos lain kepada GoDaddy, termasuk dikongsi, VPS, dikhaskan.  Sila benarkan sehingga 24 jam untuk lengkap.  Migrasi tapak web adalah subjek kepada Perjanjian Perkhidmatan Pindahan tapak Web dimana disini ianya disyarikatkan mengikut rujukan. 
 •  Perkhidmatan VPS: digambarkan di sini.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda mempunyai hak dan kebenaran yang diperlukan untuk berkongsi segala maklumat yang perlu untuk menyediakan perkhidmatan ini dengan GoDaddy.  Anda mengakui dan bersetuju bahawa Perkhidmatan yang diperuntukkan oleh kontraktor bebas atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga. 

Semua perkhidmatan yang dibayar tidak boleh dikembalikan.

5. PERATURAN AM KELAKUAN

Anda mengakui dan bersetuju bahawa:

 1. Penggunaan tapak dan Perkhidmatan ini, termasuk mana-mana kandungan yang anda hantar, akan mematuhi Perjanjian ini dan semua undang tempatan, negeri, undang-undang negara dan antarabangsa, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan.
 2. Anda tidak akan mengumpul atau tuaian (atau membenarkan orang lain untuk mengumpul atau tuaian) mana-mana Kandungan Pengguna (seperti yang ditakrifkan di bawah) atau apa-apa maklumat bukan awam atau peribadi mengenai pengguna yang lain atau mana-mana orang atau entiti lain tanpa mendapat kebenaran bertulis nyata mereka. 
 3. Anda tidak akan menggunakan tapak ini atau Perkhidmatan dengan cara yang (seperti yang ditentukan oleh GoDaddy mengikut budi bicara mutlaknya) yang:
  • Menyalahi undang-undang, atau menganjurkan atau menggalakkan aktiviti haram;
  • Promosikan, menggalakkan atau terlibat dalam pornografi kanak-kanak atau eksploitasi kanak-kanak;
  • Promosikan, menggalakkan atau terlibat dalam keganasan, keganasan terhadap orang, haiwan, atau harta;
  • Promosikan, menggalakkan atau terlibat dalam sebarang spam atau e-mel pukal yang lain yang tidak diminta, atau komputer atau rangkaian penggodaman atau keretakan;
  • Melanggar Akta Perlindungan Pengguna Dalam Talian Ryan Haight 2008 atau undang-undang yang serupa, atau mempromosikan, menggalakkan atau terlibat dalam penjualan atau pengedaran ubat preskripsi tanpa preskripsi yang sah;  
  • Melanggar hak harta intelek pengguna lain atau mana-mana orang atau entiti yang lain;
  • Melanggar privasi atau publisiti hak-hak pengguna yang lain atau mana-mana orang atau entiti lain, atau melanggar mana-mana kewajipan kerahsiaan yang anda berhutang kepada Pengguna lain atau mana-mana orang atau entiti yang lain;
  • Mengganggu operasi tapak ini atau Perkhidmatan didapati di tapak ini;
  • Mengandungi atau memasang apa-apa virus, cacing, pepijat, kuda Trojan atau kod lain, fail atau program yang direka untuk, atau boleh, mengganggu, merosakkan atau menghadkan fungsi mana-mana perisian atau perkakasan; atau
  • Mengandungi bahasa yang palsu atau memperdayakan, atau tuntutan tidak berasas atau perbandingan, mengenai GoDaddy atau GoDaddy’ Perkhidmatan.
 4. Anda tidak akan menyalin atau mengedarkan dalam sebarang perantaraan mana-mana bahagian tapak web ini atau Perkhidmatan, kecuali dibenarkan dengan nyata oleh GoDaddy.
 5. Anda tidak boleh mengubah suai atau mengubah mana-mana bahagian tapak ini atau Perkhidmatan didapati di tapak ini atau mana-mana teknologi yang berkaitan.
 6. Anda tidak akan akses GoDaddy Kandungan (seperti yang ditakrifkan di bawah) atau Kandungan Pengguna melalui mana-mana teknologi atau cara selain melalui tapak ini sendiri, atau sebagai GoDaddy boleh ditetapkan.
 7. Anda bersetuju untuk sandaran semua Kandungan Pengguna anda supaya anda boleh mengakses dan menggunakannya apabila diperlukan. GoDaddy tidak menjamin bahawa ia belakang-up Akaun atau pengguna mana-mana Kandungan, dan anda bersetuju untuk menerima sebagai risiko kehilangan apa-apa dan semua Kandungan Pengguna anda.
 8. Anda tidak akan menjual semula atau menyediakan  Perkhidmatan untuk tujuan komersil, termasuk mana-mana teknologi berkaitanGoDaddy , tanpa GoDaddy ekspres  kebenaran bertulis terlebih dahulu.
 9. Anda bersetuju untuk memberikan Pengenalan bergambar keluaran kerajaan dan/atau pengenalan perniagaan yang dikeluarkan oleh kerajaan yang diperlukan untuk pengesahan pengenalan apabila diminta.

 10. Anda sedar bahawa GoDaddy boleh dari semasa ke semasa menghubungi anda tentang akaun anda, dan bahawa, bagi maksud mana-mana dan semua panggilan tersebut, anda tidak mempunyai apa-apa jangkaan privasi yang munasabah semasa panggilan tersebut; sesungguhnya anda dengan ini bersetuju membenarkan GoDaddy, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk merakam keseluruhan panggilan itu tidak kira sama ada GoDaddy meminta anda di mana-mana panggilan tertentu untuk mendapatkan keizinan bagi merakam panggilan itu.  Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, apa-apa rakaman tersebut boleh dikemukakan sebagai keterangan dalam apa-apa prosiding undang-undang di mana GoDaddy merupakan suatu pihak.

GoDaddy berhak untuk mengubah, menukar, atau memberhentikan apa-apa aspek tapak ini atau Perkhidmatan, termasuk tanpa had harga dan bayaran untuk yang sama, pada bila-bila masa.

6. PENGGUNAAN ANDA GoDaddy KANDUNGAN DAN PENGGUNA KANDUNGAN

Selain daripada peraturan umum di atas, peruntukan-peruntukan di dalam Seksyen ini  khusus diguna untuk penggunaan anda bagi GoDaddy Kandungan dan Kandungan Pengguna dihantar ke tapak web korporat GoDaddy (iaitu, tapak-tapak yang GoDaddy mengawal atau mengekalkan secara langsung).  Berkenaan  peruntukan tidak bertujuan untuk dan tidak mempunyai kesan memindahkan hak pemilikan atau hak-hak berlesen (termasuk hak harta intelek) yang anda ada dalam kandungan yang dihantar ke tapak web yang dihoskan.

GoDaddyKandungan. Kecuali Kandungan Pengguna, kandungan di tapak dan Perkhidmatan ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, perisian, skrip, kod sumber, API, grafik, gambar, bunyi, muzik, video dan ciri-ciri interaktif dan tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan logo yang terkandung di dalamnya (“GoDaddy Kandungan”), yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada GoDaddy selama-tapakya, dan adalah tertakluk kepada hak cipta, tanda dagangan, dan/atau corak perlindungan di Amerika Syarikat dan negara-negara asing , dan hak harta intelek lain di bawah Amerika Syarikat dan undang-undang asing. GoDaddy Kandungan adalah disediakan kepada anda “seperti tersedia kala”, “seperti tersedia” dan “dengan semua kesalahan” untuk maklumat anda dan peribadi, penggunaan bukan komersial sahaja dan tidak boleh dimuat turun, disalin, dihasilkan semula, diedarkan, dihantar, disiarkan, dipamerkan, dijual, dilesenkan, atau sebaliknya dieksploitasi untuk apa-apa tujuan sekalipun tanpa kebenaran yang jelas terlebih dahulu daripada GoDaddy. Tiada hak atau lesen di bawah mana-mana hak cipta, tanda dagangan, paten, atau hak milik atau lesen diberikan oleh Perjanjian ini. GoDaddy mempunyai semua hak yang tidak diberi secara nyata di dalam dan kepada GoDaddy Kandungan, tapak web ini dan Perkhidmatan, dan Perjanjian ini tidak memindahkan hak milik mana-mana hak.

Kandungan Pengguna. Sesetengah ciri-ciri Laman ini atau Perkhidmatan mungkin membenarkan Pengguna untuk melihat, menyiarkan, menerbitkan, berkongsi, menyimpan, atau menguruskan (a) idea, pendapat, cadangan, atau nasihat (“Penyerahan Pengguna”), atau (b) kandungan sastera, seni, muzik, atau lain-lain kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada gambar dan video (bersama-sama dengan Penyerahan Pengguna, “Kandungan Pengguna”).  Penyerahan Pengguna termasuklah, tetapi tidak terhad kepada, siaran forum, kandungan yang dihantar berhubung dengan peraduan, ulasan atau cadangan produk, atau gambar yang akan dimasukkan ke dalam acara atau aktiviti media sosial. User Kandungan termasuklah semua kandungan yang diserahkan melalui Akaun anda.  Dengan menyiarkan atau menerbitkan Kandungan Pengguna ke Laman ini atau kepada Perkhidmatan, anda mewakili dan menjamin kepada GoDaddy bahawa (i) anda mempunyai semua hak yang diperlukan untuk mengagihkan Kandungan Pengguna melalui Laman ini atau melalui Perkhidmatan itu, sama ada kerana anda adalah penulis Kandungan Pengguna dan mempunyai hak untuk mengagihkan yang sama, atau kerana anda mempunyai hak, lesen, kebenaran, dan/atau keizinan pengagihan yang wajar untuk menggunakan, dalam tulisan, daripada hak cipta atau pemilik lain Pengguna Kandungan, dan (ii) Kandungan Pengguna tidak melanggar hak pihak ketiga.

Keselamatan. Anda bersetuju untuk tidak memintas, melumpuhkan atau selainnya mengganggu dengan ciri-ciri yang berkaitan dengan keselamatan tapak ini atau Perkhidmatan didapati di tapak ini (termasuk tetapi tidak terhad kepada ciri-ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau menyalin mana-mana GoDaddy Kandungan atau Kandungan Pengguna) atau menguatkuasakan sekatan terhadap penggunaan tapak web ini atau Perkhidmatan didapati di tapak ini, GoDaddy Kandungan atau Kandungan Pengguna dalamnya.

7. GoDaddy KEGUNAAN KANDUNGAN PENGGUNA

Peruntukan-peruntukan dalam Seksyen ini diguna secara khas untuk penggunaan Kadungan Pengguna oleh GoDaddydisiarkan kepada tapak web korporat GoDaddy (cth, tapak dimana GoDaddy dikawal atau selenggara secara langsung).  Berkenaan peruntukan tidak bertujuan untuk dan tidak mempunyai kesan memindahkan hak pemilikan atau hak-hak berlesen (termasuk hak harta intelek) yang anda ada dalam kandungan yang dihantar ke tapak web yang dihoskan.

Secara umum.  Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang dan semua Kandungan Pengguna atau Kandungan Pengguna yang dikemukakan melalui Akaun anda, dan akibat, dan keperluan untuk mengedarkannya.

Dengan Hormat ke Penyerahan Pengguna.  Anda mengakui dan bersetuju bahawa:

 1. Penyerahan Pengguna anda adalah secara sukarela.
 2. Penyerahan Pengguna anda tidak mewujudkan hubungan yang sulit atau mewajibkan GoDaddy untuk merawat Penyerahan Pengguna anda sebagai sulit atau rahsia.
 3. GoDaddy tidak mempunyai obligasi, sama ada nyata atau tersirat, yang membangunkan atau menggunakan Penyerahan Pengguna anda, dan tiada pampasan yang dibayar kepada anda atau kepada orang lain untuk sebarang kegunaan sengaja atau tidak sengaja Penyerahan Pengguna anda.
 4. GoDaddy mungkin bekerja pada kandungan yang sama atau serupa, ia mungkin sudah mengetahui kandungan tersebut daripada sumber-sumber lain, ia mungkin hanya ingin membangunkan kandungan ini (atau yang serupa) sendiri, atau ia mungkin telah mengambil / akan mengambil tindakan lain.

GoDaddy akan memiliki hak eksklusif (termasuk semua harta intelek dan lain-lain hak proprietari) ke atas mana-mana Penyerahan Pengguna yang disiar pada tapak ini, dan hendaklah berhak ke atass penggunaan dan penyebaran tak terhad apa-apa Penyerahan Pengguna yang disiar ke tapak ini untuk apa-apa tujuan, komersial atau sebaliknya, tanpa penghargaan atau pampasan kepada anda atau kepada orang lain.

Berkenaan dengan Kandungan Pengguna (Selain Daripada Penyerahan Pengguna)

Jika anda mempunyai tapak web atau kandungan lain yang dihoskan oleh GoDaddy, anda perlu mengekalkan semua pemilikan atau hak lesen dalam Kandungan Pengguna.

Dengan menyiar atau menerbit Kandungan Pengguna kepada tapak web ini atau melalui Perkhidmatan tersebut, anda memberi kuasa kepada GoDaddy untuk menggunakan harta intelek dan hak proprietari lain dalam dan kepada Kandungan Pengguna anda untuk membolehkan kemasukan dan penggunaan Kandungan Pengguna dalam cara yang dimaksudkan oleh tapak ini dan Perjanjian ini.  Anda dengan ini memberikan GoDaddy lesen seluruh dunia, bukan eksklusif, bebas royalti, yang boleh disublesenkan (melalui pelbagai peringkat), dan boleh dipindah milik untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengedar, menyediakan kerja terbitan, digabungkan dengan kerja-kerja lain, memaparkan, dan melaksanakan Kandungan Pengguna anda yang berkaitan dengan tapak ini, Perkhidmatan tersebut   dan perniagaan GoDaddy (dan gabungan’ GoDaddy), termasuk tanpa had untuk mempromosikan dan mengedarkan semula semua atau sebahagian daripada tapak ini dalam apa-apa format media dan melalui mana-mana saluran media tanpa sekatan dalam apa jua bentuk dan tanpa bayaran atau balasan lain dalam apa jua bentuk, atau kebenaran atau pemberitahuan, kepada anda atau mana-mana pihak ketiga. Anda juga dengan ini memberikan setiap Pengguna tapak ini lesen bukan eksklusif untuk mengakses Kandungan Pengguna (kecuali Kandungan Pengguna yang anda tetapkan“persendirian” atau “ yang dilindungi kata laluan”) melalui tapak ini, dan untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedarkan, menyediakan kerja terbitan, bergabung dengan kerja-kerja lain, paparan, dan melaksanakan Kandungan Pengguna anda seperti yang dibenarkan melalui kefungsian tapak web ini dan di bawah Perjanjian ini. Lesen di atas yang diberikan oleh anda dalam Kandungan Pengguna ditamatkan dalam masa yang berpatutan secara komersil selepas anda mengalih keluar atau menghapus Kandungan Pengguna anda dari tapak web ini. Anda memahami dan bersetuju, walau bagaimanapun, bahawa GoDaddy boleh menngekalkan (tetapi tidak mengedarkan, memaparkankan, atau melaksanakan) salinan pelayan Kandungan Pengguna anda yang telah dialih keluar atau dihapuskan. Lesen di atas yang diberikan oleh anda dalam Kandungan Pengguna anda adalah kekal dan tidak boleh ditarik balik  Walau apa pun apa-apa yang bertentangan yang terkandung di dalam ini, GoDaddy tidak boleh menggunakan mana-mana Kandungan Pengguna yang telah ditetapkan “persendirian” atau “kata laluan yang dilindungi” oleh anda untuk tujuan mempromosikan tapak ini atau perniagaan GoDaddy (atau gabungan’ GoDaddy) perniagaan. 

8. KREDIT PRODUK

Sekiranya anda disediakan dengan satu  kredit produk (“Kredit”), sama ada untuk penebusan pembelian produk tertentu atau secara percuma dengan pembelian produk lain (“Produk Dibeli”), anda mengakui dan bersetuju bahawa kredit itu hanya sah untuk satu (1) tahun dan hanya boleh didapati dengan pembelian yang sah dan boleh ditamatkan sekiranya produk yang dibeli dipadam, dibatalkan, dipindahkan atau tidak diperbaharui. Kredit akan tamat tempoh satu (1) tahun dari tarikh pembelian Produk yang Dibeli jika Kredit belum ditebus.  Sekiranya Kredit ditebus, selepas tempoh langganan awal,   produk akan diperbaharui secara automatik pada harga pembaharuan yang pada masa itu sehingga dibatalkan. Jika anda ingin membatalkan pembaharuan automatik produk, anda boleh berbuat demikian dengan melawat Akaun anda dan mematikan ciri-ciri auto-pembaharuan, atau dengan menghubungi perkhidmatan pelanggan.   Sekiranya produk yang Dibeli  termasuk domain percuma nama, jika anda  membatalkan Produk Dibeli, harga senarai untuk nama domain yang akan ditolak daripada jumlah bayaran balik.  senarai harga adalah harga nama domain yang disenaraikan di tapak web GoDaddy dan tidak tertakluk kepada mana-mana promosi, diskaun, atau pengurangan lain dalam harga. Untuk Kredit isu-isu secara percuma dengan lain Produk Dibeli, anda mengakui dan bersetuju bahawa kami boleh menukar kredit anda untuk produk yang sama, mengikut budi bicara kami. 

9. PEMANTAUAN KANDUNGAN; DASAR PENAMATAN AKAUN

GoDaddy secara umum tidak menapis dahulu Kandungan Pengguna (sama ada disiarkan ke sebuah tapak web yang dihoskan oleh GoDaddy atau disiarkan ke tapak ini) ).  Walau bagaimanapun, GoDaddy mempunyai hak (tetapi tidak mengambil sebarang tanggungjawab) untuk berbuat demikian dan membuat keputusan sama ada apa-apa perkara daripada Kandungan Pengguna adalah sesuai dan/atau mematuhi Perjanjian ini. GoDaddy boleh mengalih keluar apa-apa perkara daripada Kandungan Pengguna (sama ada disiarkan ke sebuah tapak web yang dihoskan oleh GoDaddy atau disiarkan kepada tapak ini) dan/atau menamatkan akses Pengguna kepada tapak ini atau Perkhidmatan yang didapati di tapak ini untuk menyiarkan atau menerbitkan apa-apa bahan yang melanggar Perjanjian ini, atau sebaliknya untuk melanggar Perjanjian ini (sebagaimana yang ditentukan oleh GoDaddy mengikut budi bicara mutlaknya), pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu. GoDaddy boleh juga menamatkan akses Pengguna kepada tapak ini atau Perkhidmatan didapati di tapak ini jika GoDaddy mempunyai sebab untuk mempercayai Pengguna adalah pesalah  berulang; Jika GoDaddy menamatkan akses anda ke tapak ini atau Perkhidmatan didapati di tapak ini, GoDaddy boleh, mengikut budi bicara mutlaknya , mengalih keluar dan memusnahkan apa-apa data dan fail yang disimpan oleh anda pada pelayannya.

10. PERIZABAN HAK TAMBAHAN

GoDaddy dengan jelas mempunyai hak mutlak untuk menafikan, membatalkan, menamatkan, menggantung, mengunci, atau mengubah suai akses kepada (atau kawalan) mana-manaa Akaun atau Perkhidmatan (termasuk hak untuk membatalkan atau memindahkan mana-mana pendaftaran nama domain) untuk apa-apa sebab (seperti yang ditentukan oleh GoDaddy dalam budi bicara mutlaknya), termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut: (i) untuk membetulkan kesilapan yang dibuat oleh GoDaddy dalam menawarkan atau menyerahkan mana-mana Perkhidmatan (termasuk mana-mana pendaftaran nama domain), (ii) untuk melindungi integriti dan kestabilan, dan membetulkan kesilapan dibuat oleh, mana-mana pejabat pendaftaran nama domain, (iii) untuk membantu pengesanan penipuan dan penyalahgunaan dan usaha pencegahan kami , (iv) untuk mematuhi perintah mahkamah terhadap anda dan/atau nama domain atau tapak web anda dan undang-undang, aturan dan peraturatan tempatan, negeri, negara dan antarabangsa, (v) untuk mematuhi permintaan penguatkuasaan undang-undang, termasuk permintaan sepina, (vi) untuk mematuhi sebarang proses penyelesaian pertikaian, (vii) untuk membela sebarang tindakan undang-undang atau ancaman tindakan undang-undang tanpa mempertimbangkan sama ada tindakan undang-undang itu atau ancaman tindakan undang-undang tersebut akhirnya ditentukan mempunyai merit atau tidak, atau (viii) untuk mengelakkan apa-apa liabiliti sivil atau jenayah pada pihak GoDaddy, pegawai-pegawainya, pengarahnya, pekerjanya dan ejennya, serta gabungan GoDaddy, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, keadaan di mana anda telah menyaman atau mengugut untuk menyaman GoDaddy.

GoDaddy dengan jelas mempunyai hak untuk menyemak setiap Akaun untuk penggunaan ruang dan jalur lebar yang berlebihan, dan untuk menamatkan atau mengenakan fi tambahan kepada Akaun yang melebihi tahap yang dibenarkan.

GoDaddy dengan jelas mempunyai hak untuk menamatkan, tanpa notis kepada anda, mana-mana dan semua Perkhidmatan di mana, dalam budi bicara GoDaddy sepenuhnya, anda mengganggu atau mengancam GoDaddy dan/atau mana-mana pekerja GoDaddy.

11. TIADA SPAM; GANTI RUGI JUMLAH TERTENTU

Tiada Spam.  Kami tidak bertolak ansur dengan penghantaran spam. Kami memantau semua trafik ke dan dari pelayan web kami untuk tanda-tanda spamming dan mengekalkan pusat aduan penyalahgunaan spam untuk mendaftar dakwaan penyalahgunaan spam. Pelanggan disyaki menggunakan produk dan perkhidmatan kami untuk tujuan menghantar spam disiasat sepenuhnya. Jika kita menentukan ada masalah dengan spam, kami akan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk menyelesaikan keadaan. 

Kita menentukan spam seperti penghantaran E-mel Perdagangan yang Tidak Diminta (UCE), E-mel Kelompok yang Tidak Diminta atau Faks yang Tidak Diminta, yang merupakan e-mel atau faks dihantar kepada penerima sebagai iklan atau sebaliknya, tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran sebelum mengesahkan untuk menerima komunikasi ini. Ini boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang berikut:

        i.      Mesej E-mel

       ii.      Penyiaran kumpulan berita

      iii.      Mesej sistem Windows

      iv.      Mesej timbul (atau dikenali juga sebagai mesej "adware" atau "spyware")

       v.      Mesej segera (menggunakan AOL, MSN, Yahoo atau program pemesejan segera yang lain)

      vi.      Pengiklanan bilik sembang dalam talian

     vii.      Penyiaran Buku Tetamu atau Forum tapak Web

    viii.      Penjualan melalui Faksimili

      ix.      Teks/Mesej SMS

Kita tidak akan membenarkan pelayan dan perkhidmatan kami yang akan digunakan untuk tujuan yang dinyatakan di atas. Dalam usaha untuk menggunakan produk dan perkhidmatan kami, anda bukan sahaja perlu mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, termasuk Akta Can-Spam 2003 dan Akta Perlindungan Pengguna Telefon, tetapi anda juga perlu mematuhi polisi tiada spam ini. Pengiklanan komersial dan/atau e-mel pukal atau faks hanya boleh dihantar kepada penerima yang telah "dipilih masuk" untuk menerima mesej. Mereka mesti memasukkan alamat kembali yang sah dan Alamat balas, alamat fizikal penghantar, dan kaedah pilih keluar pada kaki halaman e-mel atau faks. Atas permintaan kami, bukti muktamad mengenai dipilih masuk yang dikehendaki bagi alamat e-mel atau nombor faks.

Jika kita memutuskan perkhidmatan yang berkenaan digunakan bersama dengan spam, kami akan mengubah hala, menggantung, atau membatalkan pengehosan mana-mana tapak web, pendaftaran domain, kotak e-mel atau perkhidmatan lain yang berkaitan bagi tempoh tidak kurang dari dua (2) hari. Pendaftar atau pelanggan akan diperlukan untuk bertindak balas melalui e-mel kepada kami menyatakan bahawa mereka akan berhenti menghantar spam dan/atau membolehkan spam dihantar bagi pihak mereka. Kami akan meminta fi pengaktifan semula yang tidak akan dikembalikan dibayar sebelum tapak web, kotak e-mel dan/atau perkhidmatan yang diaktifkan semula. Sekiranya kita memutuskan penyalahgunaan itu belum berhenti selepas perkhidmatan telah dipulihkan pada kali pertama, kami boleh menamatkan pengehosan dan kotak e-mel yang berkaitan dengan nama domain yang berkenaan.

Kami menggalakkan semua pelanggan dan penerima e-mel yang dijana daripada produk dan perkhidmatan kami melaporkan spam yang disyaki. Penyalahgunaan yang disyaki boleh dilaporkan melalui e-mel atau melalui Pusat Aduan Penyalahgunaan Spam pada Web.  Web:laporan penyalahgunaan  

Kerosakan Dicairkan.  Anda bersetuju bahawa kami boleh serta-merta menamatkan mana-mana Akaun yang kami percaya, mengikut budi bicara mutlak kami, sedang memancar atau selainnya berkaitan dengan mana-spam atau e-mel pukal yang lain yang tidak diminta. Tamabahan lagi, jika kerosakan sebenar tidak boleh dikira secara munasabah maka anda bersetuju untuk membayar kami ganti rugi jumlah tertentu sebanyak $1.00 bagi setiap spam atau e-mel pukal yang tidak diminta yang dihantar dari ataupun berkaitan dengan Akaun anda.

12. TANDA DAGANGAN DAN / ATAU TUNTUTAN HAK CIPTA

GoDaddy menyokong perlindungan harta intelek.  Jika anda ingin mengemukakan (i) tuntutan tanda dagangan untuk pelanggaran tanda yang mana anda memegang tanda dagangan atau tanda perkhidmatan berdaftar yang sah, atau (ii) tuntutan hak cipta bagi bahan yang mana anda memegang hak cipta bona fide, sila rujuk kepada Polisi Tanda dagangan dan/atau Pelanggaran Hak ciptaGoDaddy yang dirujuk di atas dan boleh didapati disini.

13. PAUTAN KE tapak WEB PIHAK KETIGA

tapak ini dan Perkhidmatan tersebut yang terdapat pada tapak ini mungkin mengandungi pautan ke tapak web pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh GoDaddy. GoDaddy tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, terma dan syarat, polisi privasi, atau amalan mana-mana tapak web pihak ketiga. Tambahan lagi, GoDaddy tidak menapis atau menyunting kandungan mana-mana tapak web pihak ketiga. Dengan menggunakan tapak ini atau Perkhidmatan yang didapati di tapak ini, anda dengan jelas melepaskan GoDaddy daripada apa-apa dan semua liabiliti yang timbul daripada penggunaan mana-mana tapak web pihak ketiga. Oleh itu, GoDaddy menggalakkan anda untuk menyedari apabila anda meninggalkan tapak ini atau Perkhidmatan yang didapati di tapak web ini dan untuk menyemak semula terma dan syarat, polisi privasi, dan dokumen lain yang mentadbir setiap tapak web lain yang anda mungkin lawati.

14. PENAFIAN REPRESENTASI DAN JAMINAN

ANDA SECARA KHUSUS MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN tapak INI DAN PERKHIDMATAN YANG TERDAPAT DI tapak INI OLEH ANDA ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI DAN BAHAWA tapak INI DAN PERKHIDMATAN YANG TERDAPAT DI tapak INI DIBEKALKAN “SEBAGAI MANA ADA”, “SEBAGAI YANG TERSEDIA” DAN “ DENGAN SEGALA KECACATAN”. GoDaddy, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJANYA, EJEN, DAN SEMUA PENYEDIA PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, BERKANUN, YANG JELAS ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, APA-APA JAMINAN HAK MILIK, KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN BUKAN PELANGGARAN YANG TERSIRAT. GoDaddy, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, DAN EJENNYA TIDAK MEMBUAT REPRESENTASI ATAU JAMINAN MENGENAI (I) KETEPATAN, KESEMPURNAAN, ATAU KANDUNGAN tapak INI, (II) KETEPATAN, KESEMPURNAAN, ATAU KANDUNGAN MANA-MANA tapak YANG DIPAUT (MELALUI HIPERPAUTAN, SEPANDUK PENGIKLANAN ATAU SEBALIKNYA) KEPADA tapak INI, DAN/ATAU (III) PERKHIDMATAN YANG TERDAPAT DI tapak INI ATAU MANA-MANA tapak YANG DIPAUT (MELALUI HIPERPAUTAN, SEPANDUK PENGIKLANAN ATAU SEBALIKNYA) KEPADA tapak INI, DAN GoDaddy TIDAK MENERIMA LIABILITI ATAU TANGGUNGJAWAB UNTUK YANG SAMA.

TAMBAHAN LAGI, ANDA SECARA KHUSUS MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA TIADA MAKLUMAT ATAU NASIHAT SECARA LISAN ATAU BERTULIS DISEDIAKAN OLEH GoDaddy, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, ATAU EJENNYA (TERMASUK TANPA PENGEHADAN PUSAT PANGGILAN ATAU WAKIL KHIDMAT PELANGGANNYA), DAN PENYEDIAPERKHIDMATAN PIHAK KETIGA   AKAN (I) MEMBENTUK NASIHAT UNDANG-UNDANG ATAU KEWANGAN ATAU (II) MEWUJUDKAN APA-APA JENIS JAMINAN BERKAITAN tapak INI ATAU PERKHIDMATAN YANG TERDAPAT DI tapak INI, DAN PENGGUNA TIDAK BOLEH BERGANTUNG PADA APA-APA MAKLUMAT ATAU NASIHAT SEPERTI ITU.

PENAFIAN REPRESENTASI DAN JAMINAN YANG DISEBUT DI ATAS HENDAKLAH DIGUNAKAN SEPENUHNYA SEHINGGA SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, DAN hendaklah dapat bertahan setelah apa-apa penamatan atau tamat tempoh Perjanjian ini atau penggunaan tapak ini atau Perkhidmatan yang didapati di tapak web ini oleh anda.

15. PENGEHADAN BAGI LIABILITI

TIDAK DALAM APA-APA KEADAAN SEKALI PUN GoDaddy PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA,  EJENNYA DAN SEMUA PENYEDIA PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA, AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA ​​ORANG LAIN ATAU ENTITI UNTUK APA-APA PUN GANTI RUGI BERBANGKIT SECARA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, PUNITIF, TERMASUK APA-APA YANG TERHASIL AKIBAT DARIPADA(I) KETEPATAN, KESEMPURNAAN, ATAU KANDUNGAN tapak INI, (II) KETEPATAN, KESEMPURNAAN, ATAU KANDUNGAN MANA-MANA ​​tapak YANG DIPAUT (MELALUI HIPERPAUTAN, SEPANDUK PENGIKLANAN ATAU SEBALIKNYA) KEPADA tapak INI, (III) PERKHIDMATAN YANG TERDAPAT DI tapak INI ATAU MANA-MANA ​​tapak YANG DIPAUT (MELALUI HIPERPAUTAN, SEPANDUK IKLAN ATAU SEBALIKNYA) KEPADA tapak INI, (IV) SEBARANG BENTUK KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN HARTA, (V) SEBARANG BENTUK KELAKUAN PIHAK KETIGA, (VI) SEBARANG AKSES TANPA KEBENARAN ATAU PENGGUNAAN SERVER KAMI DAN/ATAU DAN SEMUA KANDUNGAN, MAKLUMAT PERIBADI, MAKLUMAT KEWANGAN ATAU MAKLUMAT DAN DATA LAIN DISIMPAN DI DALAMNYA, (VII) APA-APA GANGGUAN ATAU PEMBERHENTIAN PERKHIDMATAN KEPADA ATAU DARIPADA tapak INI ATAU MANA-MANA ​​tapak DIPAUT (MELALUI HIPERPAUTAN, SEPANDUK IKLAN ATAU SEBALIKNYA) KEPADA tapak INI, (VIII ) APA-APA VIRUS, CACING, PEPIJAT, KEKUDA TROJAN, ATAU SEPERTINYA, YANG BOLEH DIHANTAR KEPADA ATAU DARIPADA tapak INI ATAU MANA-MANA ​​tapak BERKAITAN (MELALUI HIPERPAUTAN, SEPANDUK IKLAN ATAU SEBALIKNYA) KEPADA tapak INI, (IX) APA-APA KANDUNGAN PENGGUNA ATAU KANDUNGAN YANG MEMFITNAH, MENGANGGU, KASAR, BERBAHAYA KEPADA KANAK-KANAK ATAU MANA-MANA KELAS YANG DILINDUNGI, PORNOGRAFI, “KELAS-X”, LUCAH ATAUPUN SANGAT TIDAK MENYENANGKAN, DAN/ATAU (X) APA-APA KEHILANGAN ATAU APA-APA JENIS KEROSAKAN TERTANGGUNG AKIBAT ANDA MENGGUNAKAN tapak INI ATAU PERKHIDMATAN YANG TERDAPAT DI tapak INI, SAMA ADA BERDASARKAN JAMINAN, KONTRAK, TORT, ATAU APA-APA TEORI UNDANG-UNDANG ATAU SAKSAMA LAIN, DAN SAMA ADA GoDaddy ADALAH DINASIHATKAN ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN GANTI RUGI SEPERTI ITU.

TAMBAHAN LAGI, Anda SECARA KHUSUS MENGAKUI DAN bersetuju bahawa apa-apa kuasa tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan tapak ini atau Perkhidmatan yang didapati di tapak ini mesti dimulakan dalam tempoh satu (1) tahun selepas kuasa tindakan terakru, jika tidak kuasa tindakan seperti itu akan dihalang selama-tapakya.

TAMBAHAN, Anda secara KHUSUS mengakui dan bersetuju bahawa dalam apa keadaan pun Jumlah keseluruhan liabiliti teragregat GoDaddy melebihi $ 10,000.00 US. Dolar.

PENGEHADAN LIABILITI YANG DISEBUT DI ATAS HENDAKLAH DIGUNAKAN SEPENUHNYA SEHINGGA SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, DAN hendaklah dapat bertahan setelah apa-apa penamatan atau tamat tempoh Perjanjian ini atau penggunaan tapak ini atau Perkhidmatan yang didapati di tapak web ini oleh anda.

16. TANGGUNG RUGI

Anda bersetuju untuk melindungi, mempertahankan, membayar ganti rugi, dan memegang lepas GoDaddy dan pegawai, pengarah, pekerja, ejennya,  dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga daripada dan terhadap apa-apa dan semua tuntutan, permintaan, kos, perbelanjaan, kerugian, setiap jenis dan bentuk liabiliti dan ganti rugi (termasuk, tanpa pengehadan, fi peguam yang munasabah;) yang dikenakan atas atau tertanggung oleh GoDaddy timbul secara langsung atau tidak langsung daripada (i) anda menggunakan dan mengakses tapak web ini atau Perkhidmatan yang didapati di tapak ini; (ii) pelanggaran mana-mana peruntukan Perjanjian ini atau polisi atau perjanjian yang digabungkan di dalam ini oleh anda; dan/atau (iii) pelanggaran mana-mana hak pihak ketiga, termasuk tanpa had apa-apa harta intelek atau hak milik oleh anda.  Kewajipan membayar ganti rugi di bawah seksyen ini hendaklah dapat bertahan setelah apa-apa penamatan atau tamat tempoh Perjanjian ini atau penggunaan tapak ini atau Perkhidmatan yang didapati di tapak web ini oleh anda.

17. PERKHIDMATAN DIHENTIKAN; TAMAT HAYAT POLISI

GoDaddy berhak untuk berhenti menawarkan atau memberikan apa-apa Perkhidmatan pada bila-bila masa, untuk sebarang atau tanpa sebab, dan tanpa notis terlebih dahulu. Walaupun GoDaddy membuat usaha yang besar untuk memaksimumkan jangka hayat semua Perkhidmatan, ada kalanya Perkhidmatan yang kami tawarkan akan dihentikan atau mencapai Akhir Hayatnya ("EOL"). Jika itu berlaku, produk atau perkhidmatan tidak lagi akan disokong oleh GoDaddy, dalam apa-apa cara, berkuat kuasa pada tarikh EOL itu.

Notis dan Migrasi. Sekiranya mana-mana Perkhidmatan yang kami tawarkan telah mencapai atau akan mencapai EOL, kami akan cuba untuk memberitahu anda tiga puluh hari atau lebih sebelum tarikh EOL itu. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk menggantikan perkhidmatan tersebut dengan berhijrah kepada Perkhidmatan baru sebelum tarikh EOL, atau oleh kebergantungan sepenuhnya Penghapusan pada kata Perkhidmatan sebelum tarikh EOL itu. Walau apapun, GoDaddy sama ada akan menawarkan perkhidmatan setanding untuk anda untuk migrasi ke bagi baki tempoh pembelian anda, yang pro-rata kredit di kedai, atau wang kembali prorata, yang akan ditentukan oleh GoDaddy dalam sepenuhnya dan budi bicara mutlak. GoDaddy boleh, dengan atau tanpa notis kepada anda, anda migrasi kepada versi yang paling terkini bagi Perkhidmatan tersebut, jika ada. Anda bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang dan semua kerugian atau kerosakan yang timbul daripada apa-apa migrasi tersebut.

Tiada Liabiliti . GoDaddy tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan bagi mana-mana Perkhidmatan yang kami boleh tawarkan atau memudahkan akses kepada.

18.BAYARAN

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Kaedah Pembayaran anda boleh dicaj oleh salah satu daripada entiti-entiti gabungan kami, Go Daddy Domain Kanada, Inc., Go Daddy India Domain dan Hosting Services Pvt Ltd, atau Go Daddy Eropah, Ltd. Jika, semasa pembelian anda, bayaran anda telah dikenal pasti sebagai diproses di Amerika Syarikat, transaksi anda akan diproses oleh GoDaddy.com, LLC, 14455 N. Hayden Rd, Scottsdale, AZ 85260.; jika bayaran anda telah dikenal pasti sebagai sedang diproses di Kanada, transaksi anda akan diproses oleh Go Daddy Domain Kanada, Inc., 2900-550 Burrard Street, Vancouver, BC V6C 043; jika bayaran anda telah dikenal pasti sebagai sedang diproses di United Kingdom, transaksi anda akan diproses oleh Go Daddy Eropah, Ltd., 5 New Street Square, London EC4A3TW; jika bayaran anda telah dikenal pasti sebagai sedang diproses di India, transaksi anda akan diproses oleh Go Daddy India Domain dan Hosting Services India Pvt Ltd, Flat 101, Sai Krishna Enclave, 6-1-132 / 99, Plot No. 99, Skanagiri, Padmaraonagar 50061. 

(A) SYARAT UMUM, TERMASUK SYARAT PEMBAHARUAN AUTOMATIK

Anda bersetuju untuk membayar apa-apa dan semua harga dan bayaran yang kena dibayar bagi Perkhidmatan yang dibeli atau diperolehi di tapak ini pada masa yang anda memesan Perkhidmatan.  Semua harga dan bayaran ini tidak akan dikembalikan kecuali jika dinyatakan dengan jelas sebaliknya di dalam seksyen Polisi Bayaran Balik di bawah, walaupun Perkhidmatan anda digantung, ditamatkan atau dipindahkan sebelum akhir tempoh perkhidmatan.  GoDaddy dengan jelas mempunyai hak untuk menukar atau mengubah suai harga dan bayarannya pada bila-bila masa, dan perubahan atau pengubahsuaian itu hendaklah disiarkan dalam talian di tapak web ini dan berkuat kuasa serta-merta tanpa perlu notis lanjut kepada anda.  Jika anda telah membeli atau memperoleh Perkhidmatan untuk tempoh beberapa bulan atau tahun, perubahan atau pengubahsuaian harga dan bayaran akan berkuat kuasa apabila Perkhidmatan yang berkenaan perlu diperbaharui sebagai yang diterangkan lebih lanjut di bawah. 

Kecuali sebagaimana yang dilarang dalam mana-mana perjanjian khusus produk, anda boleh membayar untuk Perkhidmatan dengan menggunakan mana-mana “ Kaedah Pembayaran” berikut: (i) dengan menyediakan kad kredit yang sah, (ii) dengan menggunakan “Perkhidmatan Prabayar Good As Gold” GoDaddy (ditakrifkan dibawah); (iii) melalui cek elektronik daripada akaun peribadi atau perniagaan anda, sebagaimana yang sesuai (dan seperti yang ditakrifkan di bawah); (iv) dengan menggunakan Pilihan PayPal (seperti yang ditakrifkan di bawah), (v) dengan menggunakan Pilihan Pembayaran Antarabangsa (seperti yang ditakrifkan di bawah) atau (vi) melalui baki kredit di dalam gedung, jika berkenaan (dan seperti yang ditakrifkan di bawah), setiap“ Kaedah Pembayaran”.  Untuk Perkhidmatan yang menawarkan“ Daftar keluar Ekspres”, mengklik butang Daftar keluar Ekspres secara automatik akan membuat pesanan untuk Perkhidmatan itu dan mengecaj Kaedah Pembayaran utama pada fail untuk Akaun anda.  Pengesahan pesanan akan dihantar ke alamat e-mel dalam fail untuk Akaun anda.  Kaedah Pembayaran anda pada fail hendaklah dikekalkan sah jika anda mempunyai mana-mana Perkhidmatan aktif dalam Akaun anda.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa di mana bayaran balik dikeluarkan kepada Kaedah Pembayaran anda, pengeluaran resit bayaran balik GoDaddy hanya pengesahan bahawa GoDaddy telah mengemukakan bayaran balik anda untuk Kaedah Pembayaran yang dikenakan pada masa jualan asal, dan bahawa GoDaddy sama sekali tidak mempunyai kawalan ke atas bila masa bayaran balik itu akan digunakan untuk baki tersedia Kaedah Pembayaran anda.  Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa penyedia pembayaran dan/atau bank pengeluar individu yang berkaitan dengan Kaedah Pembayaran anda menetapkan dan mengawal selia rangka masa untuk pencatatan bayaran balik anda, dan bahawa rangka masa pencatatan pembayaran balik tersebut antara lima (5) hari perniagaan hingga satu kitaran pengebilan penuh, atau lebih lama. 

Sekiranya bayaran balik dikeluarkan kepada Kaedah Pembayaran anda dan penyedia pembayaran, pemproses bayaran atau bank pengeluar individu yang berkaitan dengan Kaedah Pembayaran anda mengenakan sebarang had ke atas bayaran balik, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pengehadan tentang masa pembayaran balik atau bilangan bayaran balik dibenarkan, maka GoDaddy, mengikut budi bicara mutlaknya, berhak untuk mengeluarkan bayaran balik sama ada (i) dalam bentuk kredit dalam gedung; atau (ii) melalui pengeluaran cek GoDaddy, yang akan dihantar ke alamat surat-menyurat dalam fail untuk Akaun.  anda GoDaddy  juga mempunyai hak, tetapi bukan  tanggungjawab, untuk menawarkan kredit dalam gedung untuk pelanggan yang mendapatkan bayaran balik, walaupun tidak ada had ke atas bayaran balik yang dikenakan oleh Kaedah Pembayaran.  Bagi mengelakkan keraguan, sebarang dan semua bayaran balik yang diproses melalui penngeluaran kredit sama ada di dalam gedung atau cek GoDaddy adalah atas budi bicara GoDaddy sepenuhnya dan tidak tersedia atas permintaan pelanggan.

Jika anda dibil secara bulanan, tarikh pengebilan bulanan anda akan berdasarkan kepada tarikh bagi bulan anda membeli Perkhidmatan melainkan jika tarikh tersebut jatuh selepas 28hb bagi bulan itu, dalam kes tersebut tarikh pengebilan anda ialah 28hb bagi setiap bulan. 

Untuk memastikan bahawa anda tidak mengalami gangguan atau kehilangan Perkhidmatan, kebanyakan Perkhidmatan menawarkan pilihan pembaharuan automatik.  Pilihan pembaharuan automatik secara automatik memperbaharui Perkhidmatan yang berkenaan untuk tempoh pembaharuan yang sama dengan masa tempoh perkhidmatan yang terbaru, kecuali untuk nama domain yang akan diperbaharui mengikut tempoh  perkhidmatan asal  Sebagai contoh, bagi produk-produk lain daripada domain, jika tempoh perkhidmatan terakhir anda adalah untuk satu tahun, tempoh pembaharuan anda adalah untuk satu tahun.  Walaupun butiran opsyen pembaharuan automatik berbeza dari Perkhidmatan kepada Perkhidmatan, Perkhidmatan yang menawarkan pilihan pembaharuan automatik menganggap ia sebagai tetapan lalai.  Oleh itu, melainkan jika anda nyahaktifkan pilihan pembaharuan automatik, GoDaddy secara automatik akan memperbaharui Perkhidmatan yang berkenaan apabila tiba masa untuk pembaharuan dan akan mengambil bayaran daripada Kaedah Pembayaran yang anda ada pada fail dengan GoDaddy pada kadar semasa GoDaddy, yang mana anda akui dan bersetuju mungkin lebih tinggi atau lebih rendah daripada kadar bagi tempoh perkhidmatan asal.  Untuk melihat tetapan pembaharuan yang berkenaan dengan anda dan Perkhidmatan anda, hanya log masuk ke Pengurus Akaun  anda dari tapak ini dan ikut langkah yang ditemui disini.  Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktif pilihan pembaharuan automati pada bila-bila masa.  Walau bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk nyahaktifkan pilihan pembaharuan automatik dan gagal untuk memperbaharui Perkhidmatan anda secara manual sebelum ia habis tempoh, anda mungkin mengalami gangguan atau kehilangan Perkhidmatan, dan GoDaddy tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga mengenai yang sama.

Sebagai tambahan, GoDaddy boleh menyertai dalam “program pengebilan berulang” atau “perkhidmatan pengemaskini akaun” disokong oleh pembekal kad kredit anda (dan bersandar dengan muktamad pada penyertaan bank anda).  Jika anda mendaftar dalam pilihan pembaharuan automatik dan kami tidak dapat untuk berjaya mengenakan caj pada Kaedah Pembayaran anda yang sedia ada, pembekal kad kredit anda (atau bank anda) boleh beritahu kami bagi kemaskini kepada nombor kad kredit anda dan/atau tarikh tamat tempoh, atau mereka boleh caj kad kredit anda secara automatik bagi pihak kami tanpa pemberitahuan kepada kami.  Selaras dengan keperluan program pengebilan berulang, sekiranya kami diberitahu mengenai kemas kini kepada nombor kad kredit anda dan/atau tarikh tamat tempoh GoDaddy secara automatik akan mengemas kini profil pembayaran anda bagi pihak anda. GoDaddy tidak membuat sebarang jaminan bahawa kami akan meminta atau menerima maklumat kad kredit yang telah dikemaskini. Anda mengakui dan bersetuju bahawa ia adalah tanggungjawab anda sepenuhnya untuk mengubah dan mengekalkan tetapan Akaun anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada (i) menetapkan pilihan pembaharuan anda dan (ii) memastikan Kaedah Pembayaran berkaitan anda adalah terkini dan sah.  Seterusnya, anda mengakui dan bersetuju bahawa kegagalan anda untuk berbuat demikian, boleh menyebabkan gangguan atau kehilangan Perkhidmatan, dan GoDaddy tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga mengenai perkara yang sama. 

Jika untuk sebarang sebab GoDaddy tidak dapat untuk mengecaj Kaedah Pembayaran anda untuk jumlah penuh yang terhutang untuk Perkhidmatan yang disediakan, atau jika GoDaddy menerima pemberitahuan caj balik, atau dikenakan penalti bagi apa-apa fi ia sebelum ini dikenakan kepada Kaedah Pembayaran anda, anda bersetuju bahawa GoDaddy boleh meneruskan semua remedi yang sah yang ada untuk mendapatkan bayaran, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pembatalan serta-merta, tanpa notis kepada anda, mana-mana nama domain atau Perkhidmatan yang berdaftar atau diperbaharui bagi pihak anda.  GoDaddy juga berhak untuk mengenakan caj yang munasabah "yuran pentadbiran" atau "yuran proses" untuk (i) tugas-tugas GoDaddy boleh melaksanakan di luar skop biasa Perkhidmatannya, (ii) masa dan/atau kos tambahan GoDaddy boleh menanggung dalam menyediakan Perkhidmatannya, dan/atau (iii) ketidakpatuhan anda dengan Perjanjian ini (sebagaimana yang ditentukan oleh GoDaddy mengikut budi bicara mutlaknya).   Senario Yuran pentadbiran atau pemprosesan biasa termasuk, tetapi tidak terhad kepada isu-isu (i) perkhidmatan pelanggan yang memerlukan masa peribadi tambahan atau perhatian; (ii) tindakan UDRP yang berkaitan dengan nama domain anda dan/atau pertikaian yang memerlukan perakaunan atau perkhidmatan undang-undang, sama ada dilakukan oleh GoDaddy kakitangan atau oleh firma luar disimpan oleh GoDaddy; (iii) menebus mana-mana dan semua kos dan yuran, termasuk kos Perkhidmatan, yang dilakukan oleh GoDaddy sebagai hasil caj balik atau pertikaian bayaran lain yang dibawa oleh anda, bank atau pemproses Kaedah Bayaran anda. Yuran pentadbiran atau yuran pemprosesan ini akan dibilkan kepada Kaedah Pembayaran yang anda ada pada fail dengan GoDaddy.

GoDaddy boleh menawarkan harga produk peringkat dalam pelbagai mata wang; Walau bagaimanapun, pemprosesan transaksi hanya disokong dalam dolar Amerika dan beberapa pilih opsyen mata wang yang dipaparkan di tapak ini ("Disokong mata" atau“Mata Wang Disokong ”). Jika mata wang yang dipilih Mata yang disokong, maka transaksi akan diproses dalam Mata Wang yang disokong dan harga yang dipaparkan semasa proses checkout akan jumlah sebenar diproses dan dikemukakan kepada bank anda untuk pembayaran. Jika mata wang yang dipilih tidak mata yang disokong, maka transaksi akan diproses dalam dolar AS dan harga yang dipaparkan semasa proses checkout akan menjadi harga penukaran jangkaan pada masa pembelian. Dalam kes sama ada (sama ada mata wang yang dipilih Mata yang disokong atau tidak), jika transaksi itu diproses dalam mata wang yang berbeza daripada mata wang dari akaun bank anda, anda mungkin akan dikenakan yuran pertukaran kadar pertukaran oleh bank anda.  Di samping itu, disebabkan oleh perbezaan masa antara (i) masa yang anda melengkapkan proses semak keluar, (ii) masa transaksi tersebut diproses, dan (iii) masa jawatan transaksi kepada penyata bank anda, kadar penukaran mungkin berubah-ubah, dan GoDaddy tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan yang (a) jumlah yang dikemukakan kepada bank anda untuk pembayaran akan menjadi sama seperti jumlah yang dihantar ke penyata bank anda (dalam kes mata yang disokong) atau (b) Harga penukaran anggaran akan sama ada jumlah yang diproses atau jumlah yang dihantar ke penyata bank anda (dalam kes mata tidak disokong), dan anda bersetuju untuk mengetepikan apa-apa dan semua tuntutan berdasarkan percanggahan itu (termasuk mana-mana dan semua tuntutan bayaran balik berdasarkan perkara di atas). Di samping itu, tanpa mengira mata wang yang dipilih, anda mengakui dan bersetuju bahawa anda mungkin dikenakan Cukai Pertambahan Nilai ("VAT"), Cukai Barangan dan Perkhidmatan ("GST"), atau lain-lain yuran dan / atau cukai setempat, berdasarkan bank anda dan/atau negara yang dinyatakan di bahagian alamat bil anda.

(B) DASAR BAYARAN BALIK

Produk dan Perkhidmatan tersedia untuk bayaran balik diterangkan di sini (“Dasar Bayaran Balik”). 

Sekiranya anda membeli suatu produk yang termasuk satu nama domain percuma, jika anda membatalkan produk itu, senarai harga untuk nama domain akan ditolak daripada jumlah bayaran balik. Senarai harga adalah harga nama domain yang disenaraikan pada laman GoDaddy dan tidak tertakluk kepada sebarang promosi, diskaun, atau pengurangan lain dalam harga.

(C) PERKHIDMATAN PRABAYAR GOOD AS GOLD

Butiran Perkhidmatan

Dengan menggunakan Bagus Seperti Perkhidmatan Prabayar Emas, anda boleh pindahkan dana kepada GoDaddy untuk dana akaun Bagus Seperti Perkhidmatan Prabayar Emas anda (“Bagus Sebagai Akaun Emas”).  Anda boleh kemudiannya guna Bagus Sebagai Akaun Emas anda untuk belian sebarang Perkhidmatan  Anda boleh danakan Bagus Sebagai Akaun Emas dengan menyediakan (i) pemeriksaan kertas (dari akaun peribadi atau perniagaan anda memeriksa, sebagaimana yang sesuai), (ii) kiriman wang, (iii) suatu pindahan wayar.  Semua bayaran mestilah untuk jumlah penuh diperlukan semasa pembelian.    

Anda mengakui bahawa dana yang dipindahkan ke Bagus Sebagai Akaun Emas akan diadakan oleh GoDaddy dan tidak akan terakru atau membayar faedah untuk faedah anda. Setakat yang apa-apa kepentingan yang mungkin bertambah, anda memahami dan bersetuju bahawa GoDaddy berhak untuk menerima dan menyimpan sebarang amaun untuk menampung kos yang berkaitan dengan Baik Seperti Perkhidmatan Prabayar Emas.

Anda mengakui bahawa semua transaksi menggunakan Baik Seperti Perkhidmatan Prabayar Emas akan dijalankan dalam dolar AS.

Bagus Sebagai Akaun Emas mesti dibiayai secara awal dengan tidak kurang daripada dana bersamaan dengan $ 100,00 dolar Amerika.

Semua cek kertas dan kiriman wang mungkin tertunda sehingga sepuluh (10) hari sehingga wang itu dikreditkan, yang boleh melambatkan penggunaan anda terhadap Perkhidmatan, dan apa-apa cek kertas atau wang pos yang tidak jelas akan menyebabkan yuran pemprosesan $25.00 oleh GoDaddy, yang boleh didebitkan daripada Bagus Sebagai Akaun Emas.  Yuran pemprosesan $25.00 adalah sebagai tambahan kepada apa-apa yuran bank anda mungkin mengenakan caj kepada anda.

Pemindahan wayar boleh dimulakan dalam mata wang asing untuk membiayai Bagus Sebagai Akaun Emas, bagaimanapun mata wang semulajadi akaun bank Wild West Domain ialah AS Dolar.  Wayar mata wang asing akan ditukar secara automatik dan disimpan di Amerika Syarikat. Dolar.  Sila ambil perhatian bahawa bayaran kadar pertukaran mungkin digunakan.  Anda bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab untuk semua bayaran pindahan kawat, kedua-dua masuk dan keluar, yang berkaitan dengan Bagus Sebagai Akaun Emas. Sebarang pemindahan wayar di Amerika tidak mungkin tertakluk kepada yuran oleh bank anda, bank pertengahan, atau bank GoDaddy yang boleh mengurangkan jumlah wang yang diterima oleh bank GoDaddy dan kemudiannya dibiayai ke Bagus Sebagai Akaun Emas. Pelanggan membiayai Bagus Sebagai Akaun Emas dengan wayar sebanyak $1,000.00 atau lebih tidak boleh tertakluk kepada yuran pemprosesan pemindahan $20.00 wayar dari GoDaddy. Anda dengan ini dengan jelas membenarkan GoDaddy (i) untuk mengurangkan Bagus Sebagai Akaun Emas oleh jumlah yuran pindahan wayar GoDaddy menanggung untuk menerima dana anda; dan/atau (ii) untuk mengenakan dua puluh dolar ($20.00) Bayaran perkhidmatan (“ Yuran Perkhidmatan”) berkaitan dengan penamatan Bagus Sebagai Akaun Emas.  Semua yuran adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa, dan perubahan tersebut harus diposkan dalam talian dan berkuatkuasa serta-merta tanpa perlu notis kepada anda.

Anda boleh mengesahkan baki dana dalam Bagus Sebagai Akaun Emas pada bila-bila dengan log masuk ke “Urus Akaun Anda” atau melalui troli membeli-belah di GoDaddy tapak web. Sekiranya anda membuat keputusan untuk menamatkan Bagus Sebagai Akaun Emas anda (atau patut GoDaddy memilih untuk menamatkan Bagus Sebagai Akaun Emas kerana anda telah melanggar obligasi di bawah Bagus Seperti Perjanjian Perkhidmatan Emas), maka baki dalam Bagus Sebagai Akaun Emas akan menjadi balik, selepas ditolak Yuran Perkhidmatan.

Dana tambahan boleh ditambah kepada anda Bagus Sebagai Akaun Emas pada bila-bila. Yang digemari kenaikan minimum untuk pindahan wang dan cek adalah $ 100.00.

Kegunaan Perkhidmatan Prabayar Bagus Sebagai Emas Anda

Penggunaan dana dalam Bagus Sebagai Akaun Emas hanya boleh dibuat melalui GoDaddy proses pembelian di tapak web GoDaddy. Pembelian tidak boleh dibuat melainkan jika ada adalah mencukupi, dana yang ada dalam Bagus Sebagai Akaun Emas anda di masa pembelian untuk menampung jumlah pembelian keseluruhan, termasuk sebarang bayaran yang berkaitan seperti yang dinyatakan di sini atau dalam perjanjian lain yang berkaitan.

Anda akan dapat untuk mengakses aktiviti Bagus Sebagai Akaun Emas dan rekod dari “Urus Akaun Anda” pautan pada tapak web GoDaddy. Bagus Sebagai Akaun Emas akan menunjukkan pembelian dan jumlah wang yang tinggal di Bagus Sebagai Akaun Emas. GoDaddy berhak pada setiap masa untuk mendedahkan apa-apa maklumat tentang Bagus Sebagai Akaun Emas anda sebagai GoDaddy difikirkannya perlu untuk memenuhi mana-mana undang-undang, peraturan, proses undang-undang atau permintaan kerajaan, atau untuk mengedit, enggan menyiarkan atau mengeluarkan apa-apa maklumat atau bahan-bahan, secara keseluruhan atau sebahagian daripada Bagus Sebagai Akaun Emas, mengikut budi bicara tunggal dan mutlak GoDaddy.

(C) BAYARAN DENGAN CEK (CEK ELEKTRONIK)

Dengan menggunakan bayaran melalui pilihan cek GoDaddy (“Bayaran Melalui Cek”), anda boleh beli GoDaddy Perkhidmatan menggunakan cek elektronik (dari akaun semakan persendirian atau perniagaan anda, yang bersesuaian). Berkaitan dengannya, anda bersetuju untuk membenarkan Certegy Check Services, Inc. (“Certegy”) untuk mendebitkan jumlah penuh pembelian anda dari akaun anda daripada mendaftar (“Akaun Semakan”), yang tidak akan dikembalikan. Certegy akan mewujudkan pemindahan dana elektronik (“EFT”) atau draf bank, yang akan dikemukakan kepada bank atau institusi kewangan untuk pembayaran dari Akaun Semakan anda. Akaun Semakan mestilah sekurang-institusi kewangan di Amerika Syarikat, dan cek mesti dibayar dalam dolar AS.

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menjaga akaun anda daripada Akaun Semakan semasa dan dibiayai. Anda mengakui dan bersetuju bahawa (i) Certegy berhak untuk menolak transaksi bagi apa-apa sebab (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pembayaran yang gagal melalui akibat Akaun Semakan anda tidak lagi wujud atau tidak memegang ada dana/mencukupi) dan (ii) dalam hal sedemikian, tidak Certegy tidak GoDaddy akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga mengenai yang sama.  Jika atas apa-apa sebab Certegy tidak dapat mengeluarkan jumlah penuh yang terhutang untuk perkhidmatan yang disediakan, anda bersetuju bahawa Certegy dan GoDaddy boleh meneruskan semua remedi yang sah yang ada untuk mendapatkan bayaran (termasuk bayaran berkenaan).  GoDaddy tidak bertanggungjawab untuk tindakan Certegy.  Anda bersetuju bahawa jika EFT atau draf bank dikembalikan tidak dibayar, anda akan membayar caj perkhidmatan mengikut yuran yang disediakan di bawah, atau sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang. Bayaran-bayaran ini boleh didebit dari akaun semasa anda menggunakan EFT atau draf bank.  Semua yuran adalah dalam U.S. Dolar.

GoDaddy dan penyedia perkhidmatannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada Certegy Check Services, Inc. dan Complete Payment Recovery Services, Inc. mungkin memberikan anda notis, termasuklah yang berkaitan perubahan kepada terma perkhidmatan ini, termasuklah oleh, tetapi tidak terhad kepada, e-mel, e-mel biasa, SMS, MMS, mesej teks, penyiaran perkhidmatan, atau lain-lain kaedah munasabah yang diketahui sekarang atau dibangunkan kemudian. Notis sedemikian mungkin tidak akan diterima jika anda melanggar terma perkhidmatan ini dengan mengakses perkhidmatan tersebut dalam kaedah yang tidak dibenarkan. Perjanjian anda dengan terma perkhidmatan merupakan persetujuan anda bahawa anda dianggap telah menerima sebarang dan semua notis yang sepatutnya telah diserahkan sekiranya anda mengakses perkhidmatan dengan cara yang diberi kuasa ini. Selanjutnya, anda membenarkan GoDaddy dan Pembekal Perkhidmatannya dengan nyata, termasuk tetapi tidak terhad kepada Certegy Check Services, Inc. dan Complete Payment Recovery Services, Inc., dan gabungan mereka untuk menghubungi anda, melalui pendail auto, mesej yang dirakam , atau mana-mana kaedah lain, pada mana-mana nombor telefon bimbit atau e-mel anda. Anda seterusnya mengakui bahawa alamat e-mel yang anda berikan adalah alamat e-mel yang tidak dikongsi, diakses oleh orang lain dan tidak berkaitan majikan.

Amerika Syarikat, termasuk wilayah Columbia:

AK

Alaska

$25.00

AL

Alabama

$30.00

AR

Arkansas

$25.00

AZ

Arizona

$25.00

CA

California

$25.00

CO

Colorado

$20.00

CT

Connecticut

$20.00

DC

Wilayah Columbia

$15.00

DE

Delaware

$40.00

FL

Florida

 • Untuk nilai muka cek $0.01 - $50.00, $25.00
 • Untuk nilai muka cek $50.01 - $300.00, $30.00
 • Untuk nilai muka cek $300.01 atau lebih, lebih besar dari $40.00 atau 5% dari nilai muka cek

GA

Georgia

 • Lebih besar dari $30.00 atau 5% dari nilai muka cek

HI

Hawaii

$30.00

IA

Iowa

$30.00

ID

Idaho

 • Kurang dari $20.00 atau nilai muka cek

IL

Illinois

$25.00

IN

Indiana

$20.00

KS

Kansas

$30.00

KY

Kentucky

$25.00

LA

Louisiana

 • Lebih besar dari $25.00 atau 5% bagi nilai muka cek

MA

Massachusetts

$25.00

MD

Maryland

$35.00

ME

Maine

$25.00

MI

Michigan

$25.00

MN

Minnesota

$30.00

MO

Missouri

$25.00

MS

Mississippi

$40.00

MT

Montana

$30.00

NC

North Carolina

$25.00

ND

North Dakota

$30.00

NE

Nebraska

$25.00

NH

New Hampshire

$25.00

NJ

New Jersey

$25.00

NM

New Mexico

$20.00

NV

Nevada

$25.00

NY

New York

$20.00

OH

Ohio

 • Lebih dari $30.00 atau 10% dari nilai muka cek

OK

Oklahoma

$25.00

OR

Oregon

$25.00

PA

Pennsylvania

$25.00

RI

Rhode Island

$25.00

SC

South Carolina

$30.00

SD

South Dakota

$40.00

TN

Tennessee

$30.00

TX

Texas

$30.00

UT

Utah

$20.00

VA

Virginia

$50.00

VT

Vermont

$25.00

WA

Washington

$25.00

WI

Wisconsin

$25.00

WV

West Virginia

$25.00

WY

Wyoming

$30.00

U.S. Kawasan Jajahan:

AS

American Samoa

$15.00

GU

Guam

$15.00

PR

Puerto Rico

$15.00

VI

Virgin Islands

$15.00

U.S. Negeri Ketenteraan:

AA

Armed Forces Americas

$15.00

AE

Armed Forces Africa, Armed Forces Canada, Armed Forces Europe, Armed Forces Middle East

$15.00

AP

Armed Forces Pacific

$15.00

Wilayah/Jajahan Kanada:

AB

Alberta

$20.00

BC

British Columbia

$20.00

MB

Manitoba

$20.00

NB

New Brunswick

$20.00

NL

Newfoundland and Labrador

$20.00

NS

Nova Scotia

$20.00

NT

Northwest Territories

$20.00

ON

Ontario

$20.00

PE

Prince Edward Island

$20.00

QC

Quebec

$15.00

SK

Saskatchewan

$20.00

YT

Yukon

$20.00

Dengan mengklik kotak yang dilabel “Saya setuju” kepada syarat-syarat terma Bayar Dengan Cek pilihan daftar pembayaran, anda memberi kuasa kepada maklumat yang diberikan akan digunakan untuk penciptaan EFT atau bank draf dan anda memberi kuasa debit jumlah penuh pembelian anda dari Akaun Semakan anda.

(E) BAYARAN MENGGUNAKAN PAYPAL

Dengan menggunakan pilihan bayaran GoDaddy dengan bayaran PayPal (“PayPal”), anda boleh beli Perkhidmatan menggunakan PayPal. Berkaitan dengannya, anda bersetuju untuk membenarkan PayPal untuk mendebit jumlah penuh pembelian anda dari akaun PayPal anda (“Akaun PayPal”) atau dari kad kredit, akaun bank, atau kaedah bayaran lain yang dibenarkan dipautkan pada Akaun PayPal anda (“Sumber Pembiayaan PayPal”).

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menjaga Akaun PayPal dan Sumber Pembiayaan PayPal anda semasa dan dibiayai, dan Akaun PayPal anda disokong oleh kad kredit yang sah.  Anda mengakui dan bersetuju bahawa (i) PayPal berhak untuk menolak transaksi bagi apa-apa sebab (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pembayaran yang gagal melalui hasil daripada anda Akaun PayPal atau Sumber Pembiayaan PayPal tidak lagi wujud atau tidak memegang dana tersedia/mencukupi) dan (ii) dalam hal sedemikian, tidak PayPal atau GoDaddy akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga mengenai yang sama.  Jika atas apa-apa sebab PayPal tidak dapat mengeluarkan jumlah penuh yang terhutang untuk pembelian anda, anda bersetuju bahawa PayPal dan GoDaddy boleh meneruskan semua remedi yang sah yang ada untuk mendapatkan bayaran. Anda bersetuju bahawa jika transaksi itu dipulangkan tanpa dibayar, anda akan membayar caj perkhidmatan sebanyak $25.00 atau jumlah maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, yang boleh didebitkan daripada Akaun PayPal anda atau Sumber Pembiayaan PayPal.

Dengan mengklik kotak yang dilabel “Saya setuju” kepada terma-terma pilihan pembayaran PayPal, anda memberi kuasa debit jumlah penuh pembelian anda daripada Akaun PayPal anda atau Sumber Pembiayaan PayPal.

(F)  PILIHAN PEMBAYARAN ANTARABANGSA

GoDaddy menawarkan pelbagai pilihan pembayaran antarabangsa alternatif melalui pelbagai Pembekal Pembayaran Antarabangsa (“IPP”).  Sekiranya anda memilih IPP, anda menyatakan bahawa anda telah bersetuju dengan mana-mana dan semua perjanjian perkhidmatan pelanggan IPP yang berkenaan terlebih dahulu melengkapkan transaksi anda di GoDaddy.  Anda juga bersetuju untuk membenarkan IPP untuk mendebit jumlah penuh pembelian anda dari akaun bank terpilih, e-dompet (termasuk kad kredit, akaun bank, atau kaedah dibenarkan bayaran lain yang berkaitan dengan anda akaun e-dompet) atau apa-apa jenis akaun yang berkaitan dengan IPP dipilih (termasuk tetapi tidak terhad kepada, kad prabayar dan pembayaran mudah alih), secara kolektif “Sumber Pembiayaan”. Di samping itu, anda bersetuju untuk membenarkan IPP dipilih untuk debit, jika berkenaan, “Yuran Pertukaran Kadar Penukaran”, serta apa-apa yuran atau caj lain yang terpakai bagi perjanjian anda dengan IPP (secara kolektif, “Yuran IPP”) dari Sumber Pembiayaan anda. Anda memahami dan bersetuju bahawa Bayaran IPP adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa oleh IPP tanpa notis kepada anda oleh GoDaddy.

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menjaga Sumber Pembiayaan anda semasa dan dibiayai. Anda mengakui dan bersetuju bahawa (i) IPP berhak untuk menolak transaksi bagi apa-apa sebab (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pembayaran yang gagal melalui akibat Sumber Pembiayaan anda tidak lagi wujud atau tidak memegang tersedia / mencukupi dana) dan (ii) dalam hal sedemikian, baik IPP tidak GoDaddy akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga mengenai yang sama. Anda mengakui bahawa GoDaddy tidak akan cuba untuk memenuhi Perkhidmatan dibeli oleh anda sehingga GoDaddy menerima pengesahan bayaran daripada IPP melalui pemproses pembayaran yang berkaitan. Anda mengakui mungkin terdapat jurang beberapa jam atau hari antara masa anda membuat pesanan dan masa IPP mengesahkan pembayaran melalui pemproses pembayaran yang berkaitan. Jika GoDaddy tidak menerima pengesahan bayaran daripada IPP melalui pemproses pembayaran yang berkaitan dengannya dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh perintah itu diletakkan, pesanan anda boleh dibatalkan, di mana anda akan perlu untuk memulakan proses pembelian lagi. Sekiranya anda ingin membatalkan pembayaran bagi transaksi yang belum selesai, anda boleh membatalkan pesanan melalui akaun GoDaddy anda. Bayaran yang diterima atas pesanan sebelum ini dibatalkan akan secara automatik dikembalikan kepada Kaedah Pembayaran asal jika boleh.

Jika, pada masa yang GoDaddy menerima pengesahan bayaran daripada IPP (melalui pemproses pembayaran yang berkaitan dengannya), sama ada (i) Perkhidmatan (termasuk nama-nama domain) tidak lagi boleh dibeli; atau (ii) suatu perintah yang belum selesai telah dibatalkan dalam sistem kami; atau (iii) pengesahan pembayaran tidak sepadan jumlah dolar perintah itu belum selesai, dan hasilnya pembelian anda sama ada melalui dibiayai atau di bawah yang dibiayai, GoDaddy secara automatik boleh mengeluarkan bayaran balik separa (dalam kes berlebihan pembiayaan) atau bayaran balik sepenuhnya (dalam kes pembiayaan di bawah) untuk Sumber Pembiayaan anda. Jika IPP (atau pemproses pembayaran yang berkaitan) mengenakan had bayaran balik dalam apa jua bentuk, GoDaddy berhak untuk mengeluarkan bayaran balik kepada baki kredit di dalam gedung.  Jika anda menerima bayaran balik sepenuhnya, anda akan perlu untuk memulakan proses pembelian lagi. Anda mengakui dan bersetuju bahawa IPP berhak untuk tidak membayar balik Bayaran IPP dikaitkan dengan transaksi balik. Oleh itu, apa-apa bayaran balik yang dikeluarkan oleh GoDaddy akan menjadi bersih Bayaran IPP melainkan dinyatakan sebaliknya.

(G) BAKI KREDIT DALAM GEDUNG

Sekiranya Akaun anda mengandungi baki kredit di gedung, anda boleh memohon apa-apa baki kredit untuk pembelian masa depan dalam Akaun anda.  Sekiranya Akaun anda mengandungi baki kredit di gedung, anda dengan ini memberi kuasa kepada GoDaddy untuk memohon apa-apa baki kredit kepada mana-mana berhutang pentadbiran, caj atau yuran lain yang berkaitan dengan Akaun anda.  Sekiranya Kaedah Pembayaran lalai anda gagal untuk bil automatik yang berkaitan dengan pemprosesan apa-apa pembaharuan Perkhidmatan, GoDaddy boleh menggunakan apa-apa yang ada di dalam gedung baki kredit sekiranya dana yang mencukupi untuk menampung keseluruhan transaksi. Tanpa mengira jumlah kredit dalam simpanan di dalam akaun anda, GoDaddy tidak bertanggungjawab atas kehilangan produk yang terhasil dari ketidakmampuan untuk mengumpul dana dari Kaedah Pembayaran lalai atau kredit di gedung.  Kredit dalam simpanan akan digunakan berdasarkan mata wang yang dipilih dalam troli membeli-belah pada masa pembelian (atau pembaharuan). Jika anda mempunyai lebih daripada satu kredit di dalam gedung, maka kredit akan diproses mengikut umur kredit, dengan tertua dalam stor kredit yang dipohon terlebih dahulu. Jika dana tambahan diperlukan untuk melengkapkan pembelian atau pembaharuan, kredit diadakan dalam mata wang bukan dipilih akan ditukar menggunakan kadar pertukaran harian GoDaddy berdasarkan kepada umur kredit (yang paling lama kepada terbaru) sehingga (i) dana yang mencukupi diperuntukkan untuk melengkapkan transaksi itu, atau (ii) tidak ada baki yang ada tinggal dalam akaun anda. Anda memahami dan bersetuju bahawa pada masa penukaran, GoDaddy juga boleh mengenakan bayaran pentadbiran tambahan untuk mengimbangi risiko dan kos yang berkaitan dengan menyediakan perkhidmatan penukaran mata wang.

Anda boleh mengesahkan baki kredit di dalam kedai anda boleh didapati pada bila-bila masa dengan log masuk ke dalam “Urus Akaun Anda” atau menerusi troli membeli belah pada GoDaddy tapak web. Anda mengakui bahawa baki kredit dalam simpanan tidak boleh dipindah milik,  hanya boleh digunakan di dalam Akaun di mana ianya dibeli dan boleh luput. Kredit dalam simpanan percuma akan tamat tempoh dua tahun selepas penerbitan.  Sekiranya GoDaddy menamatkan Akaun anda, anda mengakui dan bersetuju bahawa mana-mana ada baki kredit yang masih ada dalam simpanan akan dibatalkan. 

Anda juga mengakui bahawa dana yang ada dalam baki kredit di dalam gedung anda akan diadakan oleh GoDaddy dan tidak akan terakru atau membayar faedah bagi pihak anda. Setakat yang apa-apa kepentingan yang mungkin bertambah, anda memahami dan bersetuju bahawa GoDaddy berhak untuk menerima dan menyimpan sebarang amaun untuk menampung kos yang berkaitan dengan menyokong fungsi baki kredit di dalam gedung.

(H) KAD HADIAH

Seksyen ini menetapkan terma dan syarat penggunaan anda terhadap perkhidmatan Kad Hadiah Go Daddy dan perkhidmatan berkaitan (secara kolektif, "Kad").  Go Daddy memberi anda lesen bukan eksklusif untuk menggunakan Kad, dengan syarat, bagaimanapun, bahawa Anda mematuhi terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di sini dan dalam setiap polisi dan prosedur Go Daddy.

Perkhidmatan umumnya membolehkan Anda untuk menebus Kad untuk barangan dan perkhidmatan dari Go Daddy kecuali untuk membeli satu lagi kad hadiah, keahlian lelongan, produk yang akan termasuk keahlian lelongan percuma, atau mana-mana tawaran yang tidak termasuk pembelian dengan kad hadiah.

Kad adalah bukan ditambah nilai, tidak boleh dikembalikan, bukan peribadi kad hadiah prabayar, dan tidak boleh dijual semula, dipindah, ditukar dengan wang tunai atau digunakan untuk apa-apa akaun, kecuali setakat yang diperlukan oleh undang-undang. Kad tidak boleh akaun, tidak mendapat faedah, dan tidak diinsuranskan FDIC. Kad ini bukan kad kredit. Anda memberi kuasa kepada kami untuk membayar semua transaksi yang dibuat menggunakan Kad dengan dana dikreditkan kepada Kad. Anda bersetuju untuk menggunakan Kad hanya sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini dan mengikut undang-undang. Anda bersetuju jumlah dana yang ditunjukkan dalam rekod kami mengenai Kad akan menentukan baki pada Kad. Sebaik sahaja baki Kad mencapai sifar dolar ($0), semua transaksi akan ditolak. Dalam mana-mana kes di mana penerima Kad diberi nilai melalui penggunaan Kad yang lebih besar daripada baki yang tinggal, Anda akan membayar kepada kami pada jumlah permintaan di mana transaksi melebihi baki.

Anda boleh memberi Kad kepada mana-mana penerima, bagaimanapun bagi membolehkan penerima untuk menebus nilai dikreditkan ke Kad, mereka perlu membuat akaun dengan Go Daddy dan bersetuju dengan mana-mana polisi dan perjanjian yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan yang dibeli.

Kad adalah seperti wang tunai kerana ia boleh digunakan serta-merta tanpa pengenalan. Anda bersetuju untuk menggunakan Usaha anda terbaik untuk melindungi kad daripada kehilangan, kecurian, atau penggunaan yang tidak dibenarkan. Anda boleh menghubungi perkhidmatan pelanggan untuk melaporkan Kad yang hilang atau dicuri. Pada budi bicara kami, Kad gantian boleh dikeluarkan, ditolak apa-apa bayaran yang dikenakan.

Go Daddy berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menyifatkan apa-apa nilai pada kad tidak ditebus dalam tempoh lima (5) tahun dari tarikh pembelian yang akan tamat tempoh.

(I) Pembelian Nama Domain Tamat Tempoh

Untuk domain tamat tempoh nama dibeli melalui Akaun anda, Anda mengakui dan bersetuju bahawa Anda bertanggungjawab untuk bayaran dalam tempoh empat puluh lapan (48) jam lelongan dekat untuk jumlah tawaran yang berjaya tambah satu (1) fi pembaharuan tahun (dari akhir nama domains tempoh pendaftaran sebelumnya), serta bayaran ICANN, jika kaedah pembayaran yang sah berkenaan, atau apa-apa yang berkaitan dengan akaun, akan dikenakan pada hari ketiga berikut lelongan ditutup.

19. HARTA TIDAK DITUNTUT; CAJ DORMAN

Sila ambil perhatian bahawa jika pelanggan mempunyai baki akaun tertunggak (keseimbangan positif kredit) untuk tiga (3) tahun atau lebih bagi apa-apa sebab, dan (i) GoDaddy tidak dapat mengeluarkan bayaran kepada pelanggan itu atau (ii) GoDaddy mengeluarkan bayaran kepada pelanggan itu dalam bentuk cek kertas, tetapi daftar itu tidak pernah ditunaikan, maka GoDaddy hendaklah menyerahkan baki akaun itu kepada Negeri Arizona mengikut undang-undang negeri.  Anda mengakui dan bersetuju bahawa sama ada dalam kes (i) atau (ii) di atas, GoDaddy boleh menahan bayaran kependaman dalam jumlah yang sama dengan yang kurang daripada $15.00 atau jumlah baki akaun tertunggak yang berkaitan dengan pelanggan itu.    

20. PENGGANTI DAN UMPUKAN

Perjanjian ini hendaklah mengikat ke atas dan dibiasakan bagi manfaat pihak-pihak dan waris masing-masing, pengganti dan penerima serah hak mereka.

21. TIADA PENERIMA FAEDAH PIHAK KETIGA

Tiada apa-apa di dalam Perjanjian ini boleh disifatkan sebagai memberi apa-apa hak atau faedah pihak ketiga.

22. A.S. UNDANG-UNDANG EKSPORT

Ini tapak dan Perkhidmatan didapati di tapak web ini adalah tertakluk kepada undang-undang eksport, sekatan, peraturan-peraturan dan tindakan pentadbiran Amerika Syarikat Jabatan Perdagangan, Jabatan Pejabat Perbendaharaan Kawalan Aset Asing (“OFAC”), Jabatan Negara, dan lain-lain pihak berkuasa Amerika Syarikat (secara kolektif, “A.S. Undang-undang Eksport”).  Pengguna tidak boleh menggunakan Perkhidmatan didapati di tapak ini untuk mengumpul, menyimpan atau menghantar apa-apa maklumat teknikal atau data yang dikawal di bawah AS. Undang-undang Eksport.  Pengguna tidak boleh mengeksport atau mengeksport semula, atau membenarkan eksport atau eksport semula, Perkhidmatan didapati di tapak ini melanggar mana-mana Amerika Syarikat. Undang-undang Eksport.  Tiada seorang pun daripada Perkhidmatan didapati di tapak ini boleh dimuat turun atau sebaliknya dieksport atau dieksport semula (i) ke dalam (atau kepada warganegara atau penduduk) mana-mana negara yang mana Amerika Syarikat mengenakan sekatan perdagangan; atau (ii) kepada sesiapa sahaja di AS. Senarai Jabatan Perbendaharaan Warga Peruntukan Khas atau Amerika Syarikat Jabatan Komersial Senarai Individu Dinafikan, atau mana-mana lain menafikan senarai pihak di bawah AS. Undang-undang Eksport.  Dengan menggunakan tapak web dan Perkhidmatan ini didapati di tapak ini, anda bersetuju kepada perkara di atas dan mewakili dan menjamin bahawa anda bukan seorang warganegara atau penduduk, terletak di, atau di bawah kawalan, mana-mana negara terhad; dan anda tidak berada di mana-mana senarai pihak yang dinafikan; dan anda bersetuju untuk mematuhi dengan semua AS. Undang-undang Eksport (termasuk “anti boikot”, “dilihat sebagai eksport” dan “dilihat sebagari eksport semula” regulasi).  Sekiranya anda mengakses tapak ini atau Perkhidmatan didapati di tapak ini dari negara atau bidang kuasa lain, anda berbuat demikian atas inisiatif anda sendiri dan anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang mempunyai bidang kuasa itu, jika dan setakat yang undang-undang tersebut tempatan akan dikenakan dan tidak bercanggah dengan AS. Undang-undang Eksport.  Jika undang-undang itu bercanggah dengan AS. Undang-undang Eksport, anda tidak akan mengakses tapak ini atau Perkhidmatan didapati di tapak ini.  Kewajipan di bawah seksyen ini hendaklah terus kekal setelah sebarang penamatan atau tamat tempoh Perjanjian ini atau penggunaan tapak ini atau Perkhidmatan didapati di tapak web ini.

23. UNTUK PENDUDUK INDIA SAHAJA

Anda dengan jelas bersetuju bahawa: (i) GoDaddy (atau penyedia perkhidmatan) boleh menghubungi anda melalui telefon bagi menyelesaikan aduan atau pertikaian anda, atau isu perkhidmatan atau bil terkini anda; dan (ii) untuk menyelesaikan apa-apa aduan, pertikaian atau isu, GoDaddy boleh menggunakan dan boleh mendedahkan kepada penyedia perkhidmatan maklumat berikut: rakaman panggilan, nama pelanggan, nombor telefon dan hubungan keutamaan, tempoh hubungan anda dengan GoDaddy, produk yang digunakan, dan maklumat mengenai jenis aduan, pertikaian atau isu perkhidmatan anda.

24. PEMATUHAN UNDANG-UNDANG TEMPATAN

GoDaddy tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan bahawa kandungan yang terdapat di tapak ini atau Perkhidmatan didapati di tapak ini adalah sesuai di setiap negara atau bidang kuasa, dan akses kepada tapak web ini atau Perkhidmatan didapati di tapak ini dari negara atau bidang kuasa di mana kandungannya adalah menyalahi undang-undang adalah dilarang.  Pengguna yang memilih untuk melayari tapak ini atau Perkhidmatan didapati di tapak web ini adalah bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang tempatan, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan. 

25. UNDANG-UNDANG; BIDANG KUASA; TEMPAT; PENGECUALIAN PERBICARAAN OLEH JURI

Kecuali pertikaian ditadbir oleh Nama Domain Polisi Penyelesaian Pertikaian Seragam dirujuk di atas dan boleh didapati disini, Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang persekutuan Amerika Syarikat dan undang-undang negeri Arizona, yang mana berkenaan, tanpa mengambil kira konflik undang-undang prinsip.  Anda bersetuju bahawa apa-apa tindakan yang berhubung dengan atau yang timbul daripada Perjanjian ini hendaklah dibuat didalam negeri atau persekutuan mahkamah Maricopa County, Arizona, dan anda dengan ini membenarkan (dan mengetepikan semua pertahanan kekurangan bidang kuasa peribadi dan forum tidak mudah berkenaan dengan ) bidang kuasa dan tempat di dalam negeri dan persekutuan mahkamah Maricopa County, Arizona.  Anda bersetuju untuk mengetepikan hak untuk perbicaraan oleh juri dalam apa-apa tindakan atau prosiding yang berlaku yang berkaitan dengan atau yang timbul daripada Perjanjian ini.

26. TAJUK DAN PENGEPALA; PERJANJIAN-PERJANJIAN BEBAS; KEBOLEHASINGAN

Tajuk-tajuk dan pengepala dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan dan memudahkan rujukan sahaja dan tidak boleh digunakan dalam apa-apa cara untuk mentafsirkan atau mentafsir persetujuan pihak-pihak sebagaimana yang dinyatakan di sini.  Setiap perjanjian dan persetujuan dalam Perjanjian ini boleh ditafsirkan untuk semua maksud sebagai perjanjian atau perjanjian yang berasingan dan bebas.  Jika mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa memegang mana-mana peruntukan (atau sebahagian daripada peruntukan a) Perjanjian ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan selebihnya (atau sebahagian daripada peruntukan) Perjanjian ini tidak akan terjejas dengan itu dan hendaklah didapati sah dan boleh dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

27. KAWALAN BAHASA INGGERIS

Perjanjian ini, bersama dengan semua polisi dan perjanjian produk berkenaan yang dikenal pasti di atas dan disertakan di dalam ini oleh rujukan (secara kolektif, “Perjanjian”), dilaksanakan dalam Bahasa Inggeris. Sehingga sebarang terjemahan disediakan kepada anda, ia disediakan untuk tujuan kemudahan sahaja, dan dalam peristiwa sebarang konflik antara versi Bahasa Inggeris dan diterjemahkan, di mana yang dibenarkan oleh undang-undang, versi Bahasa Inggeris diberi kepentingan. Di mana versi terjemahan diperlukan untuk disediakan kepada anda dan akan dianggap terikat dengan undang-undang (i) kedua-dua versi bahasa harus mempunyai kesahan yang sama, (ii) setiap pihak mengakui bahawa ia telah mengkaji kedua-dua versi bahasa dan bahawa mereka adalah sebahagian besarnya sama dalam semua bahagian bahan, dan (iii) dalam peristiwa sebarang percanggahan antara dua versi ini, versi terjemahan mungkin mengatasi, dengan syarat bahawa niat Pihak itu telah diambil kira dalam pertimbangan sepenuhnya. 

28. MAKLUMAT UNTUK DIHUBUNGI

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Perjanjian ini, sila hubungi kami melalui e-mel atau mel biasa di alamat berikut:

GoDaddy Jabatan Undang-undang
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
undang-undang@godaddy.com 


Disemak semula: 13/05/2016
Hakcipta © 2015-2016 GoDaddy.com, LLC Hak cipta terpelihara.